Parmeshwari Devi Dhanuka Saraswati Vidya Mandir Sr. Sec. School (Residential) Vrindavan
Gaushala Nagar, Near Gaure Dauji Temple, Vrindaban, (Mathura), U.P.
Phone: (0565) 2442407, 2442871